LAM 2004;14(3):218-9.

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT

Jogszabályváltozások

 

2004. év január 1-jétől jogszabály-módosítás történt a gyógyszerek felírására, kiadására, illetve a társadalombiztosítási támogatással rendelhető készítményekre vonatkozóan. Ugyancsak változott a közgyógyellátásra jogosultak számára térítésmentesen rendelhető gyógyszerek felírhatósága.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, hangsúlyozva azokat az eltéréseket, amelyek véleményünk szerint mind a gyógyszertári praxisban, mind a gyógyszerfelhasználók körében lényegesek.

 

3/1995. (II. 8.) NM rendelet a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

A jogszabály két, kiemelkedően fontos szabályozásban módosult:

1. a gyógyszerek helyettesíthetősége,

2. a gyógyszerek bonthatósága.

 

A gyógyszerek helyettesíthetősége

A gyógyszerek helyettesíthetőségéről szóló 37/1999. (VIII. 24.) EüM rendelet 2004. február 1. napján hatályát veszítette.

A hatályos rendelkezés az Országos Gyógyszerészeti Intézet (továbbiakban: OGYI) által törzskönyvezett és forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek közül az egyenértékűnek minősített készítmények terén teszi lehetővé a gyógyszerek helyettesíthetőségét.

A terápia során történő gyógyszer-helyettesítés szabályozását az OGYI által közzétett, minden naptári negyedév első napján megjelentetett hivatalos kiadvány, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapja tartalmazza.

Az egyenértékűség azt jelenti, hogy az egyik gyógyszerre beállított beteg kezelése a másik gyógyszerrel – a hatóanyag-tartalom esetleges különbözőségét figyelembe véve – folytatható.

Az OGYI egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősíti az azonos hatóanyagú és hasonló gyógyszerformájú készítményeket.

A helyettesíthetőségre vonatkozó hivatalos kiadványokban szereplő készítmények akkor minősülnek egyenértékűnek, ha arra konkrét bizonyíték van a gyógyszer dokumentációjában.

Az OGYI azonban nem javasolja a gyakori – és főleg a beteg ellenőrzése, figyelmeztetése nélküli – gyógyszercserélgetéseket a terápia során.

A gyógyszerek helyettesíthetőségekor a következő, alapvető szabályokat emeljük ki:

– csakis az OGYI által egyenértékűnek minősített készítmények helyettesíthetők egymással;

– amennyiben az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget, a gyógyszerész köteles a kedvezőbb térítési díjú, a beteg számára legolcsóbb készítményt felajánlani (a rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell a gyógyászati segédeszközök esetében is);

– az orvos letilthatja a helyettesítést, amennyiben a beteggel ezt egyeztette és a dokumentációban indokolta, valamint a vényen feltüntette „a beteggel egyeztetve” szövegrészt;

– egymással helyettesíthetők (a gyógyszertár készletében lévő gyógyszerek közül) az OGYI által meghatározott, azonos hatóanyagú, hatáserősségű és gyógyszerformájú készítmények;

– a gyógyszerész az előírt hatáserősséget adja ki, kivéve: ellátási érdekből, csak kivételesen indokolt esetben (feltéve, hogy az orvos által meghatározott napi adagolási rendet nem változtatja meg);

– az eltérő kiszerelésben forgalmazott gyógyszerek közül a helyettesítő gyógyszert oly módon kell kiszolgáltatni, hogy az biztosítsa a beteg gyógyszerszükségletét arra a terápiás időszakra, amelyre az orvos a gyógyszert rendelte;

– a kiadáskor a vényen fel kell tüntetni a kiszolgáltatott gyógyszer nevét, hatáserősségét, kiszerelését, mennyiségét, esetlegesen megváltozott adagolását.

A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelt gyógyszerek esetében csak az OGYI által közzétett és a közgyógyellátási listán is szereplő készítmények helyettesíthetők.

 

A gyógyszerek bonthatósága

A gyógyszert kiváltó személy kérésére – a vény nélkül is kiadható tabletta, filmtabletta, drazsé, kapszula, kúp, egyenként csomagolt por és granulátumkészítményekből – az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiség is kiadható, feltéve, hogy az eredeti csomagolás felbontása az eltarthatóságát, a gyógyszer minőségi jellemzőit nem befolyásolja.

Ha az orvos valamely injekciós, depot injekciós készítményből a gyári csomagolástól eltérő mennyiséget rendelt, a gyógyszerész a vényen felírt mennyiséget adja ki.

A törzskönyvezett készítmények vonatkozásában a gyógyszertárban történő megbontást dokumentálni kell a kiszerelési naplóban.

A gyógyszerek felbontásakor a kiadott készítményen fel kell tüntetni az eredeti csomagolás címkeszövegén szereplő adatokat.

A kiadott gyógyszer csomagolásában el kell helyezni a betegtájékoztató, illetve az OGYI által jóváhagyott kísérőiratok szövegének másolatát.

 

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

2004. január 1-jétől a gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott bruttó ára 5% általános forgalmi adót tartalmaz.

A jogszabályban fontos változásnak tartjuk, hogy a biztosított részére egy vényen ismételten csak 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. Ettől eltérni csak rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből lehet oly módon, hogy az orvos a betegnaplóban köteles rögzíteni a méltánylás okát, és a vényen feltünteti a betegnapló számát és dátumát. A gyógyszertár csak az előbbiek szerint kiállított, szabályszerű vényekkel számolhat el.

A házi oxigénellátáshoz szükséges speciális, árunak minősülő csomagolásokat, letéti díjakat és az azokhoz nyújtott támogatás összegét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

 

28/1993. (II. 17.) kormányrendelet a közgyógyellátási igazolványról

A közgyógyellátásra jogosult számára térítésmentesen gyógyszert a háziorvos, illetve azon gyógyszerek esetében, amelyeket csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos rendelhet.

Sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos „statim” jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolást rendelhet.

Fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolású gyógyszert rendelhet.

A járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolású készítményt írhat fel.

 

Változások a kiemelt támogatású gyógyszerek rendelésében

1. Legfontosabb változásnak tartjuk, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 2-3. számú mellékletében felsorolt – kiemelt támogatású – gyógyszereknél hatáserősségük mellett a kiszerelési egységeket is feltüntetik.

2. A 2004. január 31-ig hatályos rendelkezés alapján a korábban 100%-os társadalombiztosítási támogatásban részesülő, 2. számú melléklet 23/b pontja alatt felsorolt, epilepsziában szenvedő betegek számára rendelt gyógyszerek csoportja átkerült a 3. számú melléklet 52. pontjába, a 90%-os vagy meghatározott összegű támogatási körbe (Lamictal, Neurontin, Sabril, Topamax stb.).

3. Ugyancsak a korábban hatályos rendelet 100%-os támogatási köréből (a 2. számú melléklet 11/c pontjából) a 90%-os vagy meghatározott összegű támogatási körbe (3. számú melléklet 51. pont) került a Seroquel és a Zyprexa.

4. Az epilepsziás betegeknek rendelhető szerek közül – egyebek mellett – a Tegretol CR és az Orfiril (csak bizonyos hatóanyagtartalma, illetve kiszerelése) ugyancsak más támogatású körbe került.

5. A kórházi ellátást kiváltó infúziós készítmények körét is átsorolták a 90%-os vagy meghatározott összegű támogatási körbe (Ringer, Salsol stb.).

6. Általánosságban felhívjuk a figyelmet, hogy az antiepileptikumok, illetve más egyéb indikációban rendelt gyógyszerek hatályos támogatását a kiszerelési egység és a hatóanyag-tartalom sok esetben befolyásolja.

A fentiekben csak az általunk leglényegesebbnek tartott változásokat foglaltuk össze, ezért mindenképpen javasoljuk a hivatalos kiadványok, közlönyök beszerzését.

A korábban részletezett gyógyszerek helyettesíthetősége és a gyógyszerbontás tárgyában az OGYI-közlemények és az Egészségügyi Közlöny 2004. január 15-én megjelent, LIV. évfolyam 2. számú kiadványa az irányadó. Ugyanezen Egészségügyi Közlönyben találhatók a gyógyszerrendelésre vonatkozó változások.

A közgyógyellátásra jogosultak számára a térítésmentes gyógyszerrendelésről szóló jogszabály módosítása a Magyar Közlöny 144/2003. (XII. 13.) számában, a 7. § (2) bekezdés alatt olvasható.

Végezetül említjük, hogy a hivatkozott jogszabályok eredeti teljes szövegezése az Egészségügyi Közlöny LIII. évfolyam 2. számában (2003. január 25.) megtalálható.

dr. Faradzs-zade Magdolna,
dr. Bártfayné dr. Felsővályi Kinga

Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Gyógyszer Ellenőrzési Osztály