LAM 2003;13(6):494-5.

KÖNYVISMERTETŐ

Egy elméleti mű gyakorlati értékekkel

Bertók Lóránd: Természetes ellenálló képesség: epesavak és endotoxinok szerepe
Studia Physiologica 12. 2002
Budapest: Scientia Kiadó, 2002. 2. kiadás
105 oldal, 27 ábra, 20 táblázat

 

E mű első kiadása 1997-ben jelent meg, s ezt folyóiratunk ismertette is [LAM 1998;9(5):389.]. Bertók professzornak e téren azóta is folytatott kutatótevékenysége, eredményei és a téma fokozódó jelentősége indokolják az újabb kiadás bemutatását. Az érdeklődés nagy, az első kiadás példányai hamarosan elfogytak, a haladást mutatja, hogy az amúgy is rendkívül bőséges – közel 300 – irodalmi idézet a második kiadásban további 35 közleménnyel egészült ki.

Most a kiadvány néhány sajátosságát ismertetjük.

 

Átfogó jelleg

Ezt a tulajdonságot akkor lehet igazán méltányolni, ha meggondoljuk, hogy jelenleg a kutatási eredményekről szóló közlemények általában speciális kérdésekkel foglalkoznak, amelyek nemcsak más szakmák, hanem akár egy intézeten belül a szomszédos laboratóriumban dolgozók számára is nehezen követhetők. Könyvünk szerzőjének szakmája tulajdonképpen a kórélettan, ezen belül – a Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutatóintézet professzoraként – a sugárbiológia. Az anyag tanulmányozása alapján azonban kitűnik a szerző kivételes jártassága számos egyéb szakterületen is, úgymint az immunológia, mikrobiológa, epidemiológia stb. A klinikum területén pedig nemcsak kísérleti vonatkozásban, hanem a legszorosabb értelemben vett gyakorlati jelleggel az infektológia, a szepszis, a klinikai sokkállapotok, az onkológia, a gasztroenterológia, sőt, a dermatológia számára nyújt eredeti új kutatási eredmények alapján fontos tudnivalókat.

A szerzőnek a természetes immunitásra vonatkozó kutatási eredményei alapvető biológiai jelentőségűek. A magasabb rendűek egészséges szervezete számos olyan mechanizmussal rendelkezik, amely megvédi őket az esetleges környezeti ártalmakkal szemben. Ezek a természetes immunitásnak nevezett védekezőmechanizmusok. A könyvben kivételesen gazdag kísérleti eredmények alapján kapunk felvilágosítást közismert, de eddig kellően nem feltárt jelenségek okának megfejtésére, például, hogy mi a magyarázata az egyes fajoknak a különböző kórokozókkal szembeni változó érzékenységének. A bakteriális endotoxinokkal kapcsolatos igen széles körű vizsgálatok alapján értjük meg ezeknek szinte minden patológiai történésben közrejátszó egyetemleges hatását, azt, hogy egyes érzékenyítőmechanizmusok következtében a lipopoliszacharid természetű endotoxinok toxicitása hatványozódhat, másrészt a szervezet az endotoxinok hatásának átvészelését követően velük szemben toleránssá válik. Végeredményben a szervezet természetes immunvédettségét, esendőségét vagy ellenállóbb voltát döntő mértékben az endotoxinokkal szembeni érzékenysége vagy tűrőképessége határozza meg.

 

A vizsgálatok gyakorlati-klinikai orientáltsága

Újból a mai tudományos szakirodalom jellegére utalva, általánosnak mondható, hogy a közlemények többsége túlságosan elméleti. Ez nemcsak az alapkutatással foglalkozó munkákra érvényes, hanem a klinikusoknak akár még a betegeken végzett vizsgálataira is mind inkább jellemző. Ez a körülmény is oka annak, hogy a gyakorló orvosok érdeklődése a tudományos, experimentális munkák iránt elvész, az ilyen munkákat csak a bennfentes szakemberek szűk köre kíséri figyelemmel. Bertók professzornak e műben összefoglalt munkássága példát mutat arra, hogy a kifejezetten elméletinek látszó kutatás, mint például az összehasonlító élettan tárgykörével foglalkozó közlemény is, lehet mindenki számára érdekes, gondolatébresztő, a gyakorlat számára is iránymutató. Ebben része van annak is, hogy a szerző széles körű általános érdeklődése mellett állandóan kapcsolatban van a klinikusokkal is. Amint arról a kiadvány irodalomjegyzéke is tanúskodik, intézetében az ő irányításával rendszeresen klinikus kutatócsoportok is tevékenykednek, aktív kutatómunkát végezhetnek. Így válik érthetővé, hogy a szerző munkái között számos konkrét gyakorlati eredményekről beszámolókkal is találkozhatunk.

 

A közölt eredmények perspektivikussága

A könyvben számos olyan vizsgálati eredményről olvashatunk, amelyek az alapelvek lefektetésével, az alkalmazás módszereinek ismertetésével máris a mindennapi gyakorlatban hasznosíthatók volnának. Ezek közül a legnagyobb jelentőségűek a sugárkezeléssel detoxikált endotoxinnal, azaz a Tolerinnal kapcsolatosak. Ezzel ugyanis sikerült elérni azt, hogy az endotoxin elveszti toxicitását, ugyanakkor változatlan marad immunmoduláló hatása, vagyis a természetes ellenálló képességet fokozó tulajdonsága. Bármennyire meglepőnek tűnhet, lényegében nem másról van szó, mint hogy ezáltal a súlyos fertőzések, sokkállapotok, malignus betegségek, az arteriosclerosis univerzális gyógyszerének birtokába jutottunk, sőt, preventíven is alkalmazhatjuk. A szer már szabadalommal védett, a gyógyszerként való alkalmazásához szükséges ellenőrző vizsgálatok előrehaladott stádiumban vannak. Az első eredmények a várt hatást igazolják, de az e téren adódó lehetőségek messze kiaknázatlanok. A jövő széles körű gyakorlata számára hasonló jelentőségű az epesavak endotoxinokat méregtelenítő funkciójának a felismerése.

 

A szakmai színvonal emelése

A könyv ízes magyarsággal íródott. Szinte közhely az a megállapítás, hogy a magyar nyelvű orvosi szakirodalom súlyos válságban van. Az impaktfaktor-gyűjtés miatt csak az idegen nyelvű publikációnak van értéke, ami azután megkérdőjelezi a magyar nyelvű közlés értelmét. Vezető pozícióban lévő hazai kutatók között többen is vannak olyanok, akik tudományos közleményként egyetlen sort sem írtak le magyarul. Pedig az idegen nyelvű közlés a magyar orvostársadalom számára elvész. Ezenkívül etikai szempontból is az egyik fontos motiváló tényezője kellene legyen a tudományos és szakirodalmi közlésnek az, hogy tájékoztassa a szűkebb orvostársadalmat, és ezáltal emelje annak szakmai színvonalát.

Ez a könyv példaértékűen mutatja be ennek a problémának a megoldását. Persze ehhez a Studia Physiologica Alapítvány és annak Scientia Kiadója teremtette meg a feltételeket, amelynek nyilván a hazai közvélemény tudományos tájékoztatása a célkitűzése, lévén, hogy a jelen kiadvány ennek az értékes sorozatnak már a tizenkettedik tagja. Reméljük, többeknek módjában áll majd, hogy az e téren meglévő tartozásu(n)kat leróhassák.

dr. Boda Domokos