Magy Immunol/Hun Immunol 2004;3(2):46-7.

ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

 

A Magyar Immunológia lektorált folyóirat a kísérletes és a klinikai immunológia tárgykörében. A részletes útmutatót a lap 2002/1. számában találják, itt csak a kézirat elkészítésével kapcsolatos legfontosabb információkat közöljük.

A kéziratot kinyomtatva, két példányban (eredeti és jó minőségű másolt illusztrációkkal) kérjük elküldeni. A dolgozatot A/4-es lapon, szövegszerkesztéssel (lehetőség szerint Word 6.0, Word 97 vagy újabb verzió), 2,5 cm-es margókkal, dupla sortávolsággal készítsék, egyféle betűtípussal; a táblázatokat és ábrákat ne illesszék be a szövegbe. Első-, másod- és harmadrendű alcímet fogadunk el.

A dolgozat lektorálás utáni, végleges változatát elektronikus formában (disk, CD vagy e-mail) is kérjük, külön fájl tartalmazza a szöveget, illetve a táblázatokat, ábrákat.

Az eredeti közlemények és összefoglaló tanulmányok terjedelme maximum nyolc szabványoldal (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés, azaz 1800 karakter), maximum 10 képpel, illetve táblázattal. A rövid közlemények, esetismertetések hossza maximum három oldal, maximum öt illusztrációval. A helyesírásnál az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalását tartjuk vezérfonalnak. Az írásmódról az Akadémiai Kiadó Orvosi helyesírási szótárában tájékozódhatnak. A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben tüntessék fel először. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét lehetőleg az SI-rendszer egységeiben adják meg.

A kéziratokat a következő tagolással készítsék: címoldal, összefoglalás, szöveg, támogatás, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék, ábraszöveg, táblázatok.

A címoldal tartalmazza a dolgozat címét (maximum 100 karakter, rövidítés nélkül); a szerzők teljes nevét (utána „dr.”), munkahelyét; a levelező szerző címét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét; a futócímet, legfeljebb 40 leütésben.

Az összefoglalás (magyar és angol nyelven) egyenként maximum 200-250 szó, ne tartalmazzon rövidítéseket. Az eredeti közlemények esetén a tagolás: Célkitűzés; Betegek és módszerek; Eredmények; Következtetések. Összefoglaló közleményeknél nem szükséges az absztraktok tagolása. Az összefoglaló a dolgozat legfontosabb megállapításait és a munka számszerű eredményeit tartalmazza. Az összefoglalók után maximum öt kulcsszót kell feltüntetni (magyar és angol nyelven).

Szöveg: Az eredeti közlemény szerkezete: Bevezetés; Betegek és módszerek; Eredmények; Megbeszélés. Az esettanulmányoknál: Bevezetés; Esetismertetés; Megbeszélés. Összefoglaló közleményeknél ettől el lehet térni.

A statisztikai módszereket olyan részletesen kérjük leírni, hogy a hozzáértő olvasó a vizsgálat tervezését és kivitelezését meg tudja ítélni, továbbá az eredményeket az eredeti adatok alapján ellenőrizni tudja. Állatkísérleteknél adják meg az állatok pontos identifikációját, gyógyszerek alkalmazásánál a dózist és a felhasználás indokait, klinikai vizsgálatoknál a betegcsoportot jellemző statisztikai adatokat és a válogatás módszerét.

Az irodalomjegyzékben csak publikált adatokra hivatkozhatnak. (A közlésre már elfogadott cikk esetén in press megjelöléssel). Kerülendő az absztraktra hivatkozás. A hivatkozásokat a megjelenés sorrendjében kérjük arab számokkal jelölni. Maximum 25 citátum fogadható el. A társszerzők neveinél hat szerző után az „et al.” kifejezést használják. A folyóiratok nevének rövidítésénél az Index Medicus szabályai az irányadók. Könyvfejezet és könyv esetén meg kell adni a szerzőket a könyv/fejezet címét, pontos oldalszámot, és a kiadót, a kiadás évével.

Folyóiratcikk: 1. Sahs AI. Observations on the pathology of saccular aneurysm. J Neurosurg 1966;24:792-806.

Könyvfejezet: 2. Czervionke LF, Daniels DL. Degenerative disease of the spine. In: Atlas SW (ed.). Magnetit resonance imaging of the brain and spine. New York: Raven Press; 1991. p. 795-864.

Könyv: 3. Skalpe IO, Sortland O. Myelography Oslo: Tano; 1989. p. 410-20.

Illusztrációk: Az ábrák mérete 6×9 vagy 6×6 cm [javasolt papírképen és digitális (JPEG, TIF, BMP) formában is elküldeni]. A hátlapon sorszám és a felső szél nyíllal jelölendő. Minden ábrához írjanak rövid magyarázatot. A táblázatokat külön számozzák, szintén az említés sorrendjében. Legyen címük, a rövidítéseket adják meg. Minden táblázatot külön lapra nyomtassanak.

Kísérő levél: A szerzők nyilatkozzanak, hogy a dolgozat első közlés, amelyet a Magyar Immunológia számára közlésre felajánlanak; tartalmát valamennyi szerző ismeri, azzal egyetért, köztük érdekütközés nincs; a cikk megjelenése esetén a közlés jogáról lemondanak; támogatás, érdekeltség, érdekellentét feltüntetése. A levelet valamennyi szerző írja alá. Írásbeli engedély szükséges, ha már közölt adatot, ábrát használnak fel.

A kéziratokat a főszerkesztő postacímére küldjék: Dr. Szekanecz Zoltán, DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, 4004 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22., e-mail: szekanecz@iiibel.dote.hu, telefon: (52) 311-087, fax: (52) 414-489.

 

 

 

Instructions to authors

Hungarian Immunology is a quarterly journal publishing recent advances in experimental and clinical immunology. More detailed instructions were published in the first issue (Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1(1):44–47.) of the journal. Only the most important information for authors is listed here.

Please submit manuscripts in two hard copies including original, high-quality illustrations. Prepare manuscript on A4 sheets using word processor (Word 6.0, Word 97 or more advanced versions) using one inch margins, double space, Times New Roman font. First, second and third degree subtitles are accepted.

After acceptance, submit the final version of the manuscript in printed as well as electronic copies (disk, CD or e-mail attachment). Please, submit text and figure files separately.

Original papers may not exceed eight standard pages (30 lines per page, 60 characters per line, altogether 1800 characters per page) with a maximum of 10 tables/figures. Short communications and case reports may not exceed three pages with a maximum of five illustrations. Abbreviations should be defined where they are mentioned for the first time.

Manuscripts should contain the following sections: Title page, Abstract, Body of text, Financial support, Acknowledgements, References, Figure legends and Tables.

Title page includes the title (maximum 100 characters without abbreviations), full names of authors, affiliations, address, phone, fax and e-mail of the corresponding author, a running title of maximum 40 characters.

The abstract may not exceed 250 words and should not contain abbreviations. In the case of original papers, the abstract should be divided as follows: Aims, Patients/Materials and methods, Results, Discussion. Abstracts should be followed by five keywords.

Text: Original papers should have the following sections: Introduction, Patients/Materials and methods, Results, Discussion. Case reports: Introduction, Case report, Discussion. Review articles may have different structure. The description of statistical analysis should be detailed enough so that the reader would be able to assess the execution of the study.

The reference list should only contain papers/ chapters that are published or “in press”. The sequence of references should follow the order of citation in the text. The number of references may not exceed 25. The maximum of six authors should be listed. In the case of papers with even more authors, the six names should be followed by “et al.”. Some examples:

1. Sahs AI. Observations on the pathology of saccular aneurysm. J Neurosurg 1966;24:792-806.

2. Czervionke LF, Daniels DL. Degenerative disease of the spine. In: Atlas SW (ed.). Magnetic resonance imaging of the brain. New York: Raven Press; 1991. p. 795-864.

3. Skalpe IO, Sortland O. Myelography Oslo: Tano; 1989. p. 410-20.

Illustrations: Figures should be submitted as 6×9 or 6×6 cm glossy prints, as well as in electronic version (JPEG, TIF, BMP formats). The number, name of author as well as the top of the figure should be indicated on the reverse side of the photo using a pencil. All figures should be accompanied by a short figure legend. Tables should be numbered according to the citation in the text. Each table should be printed on a separate sheet.

Accompanying letter: Authors must give a statement that the manuscript, offered to be published in Hungarian Immunology, is and will not be published elsewhere. Written permission should be obtained if already published data, figures are used.

Manuscripts should be submitted to the Editor- in-chief: Zoltán Szekanecz, MD, PhD, DSc, University of Debrecen, 3rd Dept. of Medicine, Rheumato- logy Division, Móricz Zsigmond utca 22., Debrecen, H-4004, Hungary. E-mail: szekanecz @iiibel.dote.hu. Fax: (36) 52-414-489; phone: (36) 52-311-087.