ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK
 
 
 
 

A Magyar Immunológia lektorált folyóirat a kísérletes és a klinikai immunológia tárgykörében. A részletes útmutatót a lap 2002/1. számában találják, itt csak a kézirat elkészítésével kapcsolatos legfontosabb információkat közöljük.

A kéziratot kinyomtatva, két példányban (eredeti és jó minőségű másolt illusztrációkkal) kérjük elküldeni. A dolgozatot A/4-es lapon, szövegszerkesztéssel (lehetőség szerint Word 6.0, Word 97 vagy újabb verzió), 2,5 cm-es margókkal, dupla sortávolsággal készítsék, egyféle betűtípussal; a táblázatokat és ábrákat ne illesszék be a szövegbe. Első-, másod- és harmadrendű alcímet fogadunk el.

A dolgozat lektorálás utáni, végleges változatát elektronikus formában (disk, CD vagy e-mail) is kérjük, külön fájl tartalmazza a szöveget, illetve a táblázatokat, ábrákat.

Az eredeti közlemények és összefoglaló tanulmányok terjedelme maximum nyolc szabványoldal (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés, azaz 1800 karakter), maximum tíz képpel, illetve táblázattal. A rövid közlemények, esetismertetések hossza maximum három oldal, maximum öt illusztrációval. A helyesírásnál az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalását tartjuk vezérfonalnak. Az írásmódról az Akadémiai Kiadó Orvosi helyesírási szótárában tájékozódhatnak. A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben tüntessék fel először. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét lehetőleg az SI-rendszer egységeiben adják meg.

A kéziratokat a következő tagolással készítsék: címoldal, összefoglalás, szöveg, támogatás, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék, ábraszöveg, táblázatok.

A címoldal tartalmazza a dolgozat címét (maximum 100 karakter, rövidítés nélkül); a szerzők teljes nevét (utána "dr."), munkahelyét; a levelező szerző címét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét; a futócímet, legfeljebb 40 leütésben.

Az összefoglalás (magyar és angol nyelven) egyenként maximum 200-250 szó, ne tartalmazzon rövidítéseket. Az eredeti közlemények esetén a tagolás: Célkitűzés; Betegek és módszerek; Eredmények; Következtetések. Összefoglaló közleményeknél nem szükséges az absztraktok tagolása. Az összefoglaló a dolgozat legfontosabb megállapításait és a munka számszerű eredményeit tartalmazza. Az összefoglalók után maximum öt kulcsszót kell feltüntetni (magyar és angol nyelven).

Szöveg: Az eredeti közlemény szerkezete: Bevezetés; Betegek és módszerek; Eredmények; Megbeszélés. Az esettanulmányoknál: Bevezetés; Esetismertetés; Megbeszélés. Összefoglaló közleményeknél ettől el lehet térni.

A statisztikai módszereket olyan részletesen kérjük leírni, hogy a hozzáértő olvasó a vizsgálat tervezését és kivitelezését meg tudja ítélni, továbbá az eredményeket az eredeti adatok alapján ellenőrizni tudja. Állatkísérleteknél adják meg az állatok pontos identifikációját, gyógyszerek alkalmazásánál a dózist és a felhasználás indokait, klinikai vizsgálatoknál a betegcsoportot jellemző statisztikai adatokat és a válogatás módszerét.

Az irodalomjegyzékben csak publikált adatokra hivatkozhatnak. (A közlésre már elfogadott cikk esetén in press megjelöléssel). Kerülendő az absztraktra hivatkozás. A hivatkozásokat a megjelenés sorrendjében kérjük arab számokkal jelölni. Maximum 25 citátum fogadható el. A társszerzők neveinél hat szerző után az "et al." kifejezést használják. A folyóiratok nevének rövidítésénél az Index Medicus szabályai az irányadók. Könyvfejezet és könyv esetén meg kell adni a szerzőket a könyv/fejezet címét, pontos oldalszámot, és a kiadót, a kiadás évével.

Folyóiratcikk: 1. Sahs AI. Observations on the pathology of saccular aneurysm. J Neurosurg 1966;24:792-806.

Könyvfejezet: 2. Czervionke LF, Daniels DL. Degenerative disease of the spine. In: Atlas SW (editor). Magnetit resonance imaging of the brain and spine. New York: Raven Press; 1991. p. 795-864.

Könyv: 3. Skalpe IO, Sortland O. Myelography Oslo: Tano; 1989. p. 410-20.

Illusztrációk: Az ábrák mérete 6×9 vagy 6×6 cm [javasolt papírképen és digitális (JPEG, TIF, BMP) formában is elküldeni]. A hátlapon sorszám és a felső szél nyíllal jelölendő. Minden ábrához írjanak rövid magyarázatot. A táblázatokat külön számozzák, szintén az említés sorrendjében. Legyen címük, a rövidítéseket adják meg. Minden táblázatot külön lapra nyomtassanak.

Kísérő levél: A szerzők nyilatkozzanak, hogy a dolgozat első közlés, amelyet a Magyar Immunológia számára közlésre felajánlanak; tartalmát valamennyi szerző ismeri, azzal egyetért, köztük érdekütközés nincs; a cikk megjelenése esetén a közlés jogáról lemondanak; támogatás, érdekeltség, érdekellentét feltüntetése. A levelet valamennyi szerző írja alá. Írásbeli engedély szükséges, ha már közölt adatot, ábrát használnak fel.

A kéziratokat a főszerkesztő postacímére küldjék: Dr. Szekanecz Zoltán, DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, 4004 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22., e-mail: szekanecz@iiibel.dote.hu, telefon: (52) 311-087, fax: (52) 414-489.