ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK
 
 
 
 


Ca és Csont 2003;6 (2): 67-71.

Öt nemzetközileg jelentős általános orvosi folyóirat szerkesztői gyűltek össze 1978-ban, a Brit Columbia-beli Vancouverben, hogy megalkossák az orvosi folyóira-tokhoz benyújtott kéziratok egységes technikai követelményrendszerét. A csoport azóta az Orvosi Folyóiratok Szerkesztőinek Nemzetközi Bizottságává fejlődött. Tagjai időről időre felülvizsgálják és szükség esetén módosítják a követelményrendszert, amelynek legutolsó változata az 5. kiadás (Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. JAMA 1997;277:927-34., http://www.ama-assn.org/public/journals/jama/sc6336.htm).

Az alább közölt útmutatást a fent idézett Uniform requirements alapján állítottuk össze. Szerzőinktől ilyen formában elkészített és benyújtott kéziratokat kérünk a rövidebb átfutás érdekében.

Az összeállításban nem közöljük azokat az - egyébként igen hangsúlyosan megfogalmazott - irányelveket, amelyek nem a technikai részletekre, hanem a szerkesztési folyamatra vonatkoznak (például a szerkesztői függetlenség kérdése, a támogatókkal való kapcsolat etikai szempontjai stb.).
 

Általános elvek

Orvosi helyesírás

A Ca és Csont szerkesztősége az MTA Helyesírási és Anyanyelvi Bizottságai 1987. november 9-i közös ülésén elfogadott állásfoglalást tartja irányadónak (Az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében. Orv Hetil 1988;129:1325-6.). Az egyes szavak és kifejezések írásmódjáról szerzőink az Orvosi helyesírási szótárban tájékozódhatnak (Budapest, Akadémiai Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, 1992.).

Szerzőség

Minden személy, akit szerzőnek jelölnek, jogosult a szerzőségre, ennek elismerése csupán a munkában és a közlemény elkészítésében való tényleges közreműködésen alapul:

Valamennyi feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy valamely résztvevő szerzőnek tekinthető legyen.

Nem minősül szerzőnek az, aki csupán:

A szerkesztőség (például túl sok szerző feltüntetése esetén) felkérheti a szerzőket, hogy írásban részletezzék az egyes résztvevők tevékenységét, és a választ publikálhatja.

Multicentrikus vizsgálatokban a szerzőnek nem minősülő résztvevők a köszönetnyilvánításban vagy külön függelékben jelentethetők meg.

Előzetes és ismételt közlés

Az ismételt közlés - azonos tartalmú tudományos anyag többszöri publikálása - általánosságban nem elfogadott. Ettől eltérő gyakorlat alkalmazható:

A közlésre benyújtott kézirat nem tartalmazhat korábban már megjelent vagy közlésre máshová benyújott vagy már elfogadott, de még nem megjelent közlemény részét képező anyagot (azonos betegcsoport).

A benyújtáskor a szerkesztőséget informálni kell a közlemény témájához szorosan kapcsolódó korábban megjelent vagy elbírálás alatt álló közleményekről (a kézirat vagy a nyomtatott, illetve elektronikus sajtóban megjelent cikk fénymásolatát mellékelve), amely segíti a szerkesztők döntését.

Amennyiben a szerző elmulasztja a szerkesztőség informálását az ismételt közlésről, úgy a kézirat azonnali viszszautasítása következhet be vagy (ha már megjelent a közlemény és utólag derül fény a másodközlésre) a szerkesztőség közleményben teheti közzé a tényt, amelyhez a szerző magyarázatát nem köteles hozzátenni.

A betegek személyiségi jogainak védelme

A betegeknek alapvető joga az azonosíthatatlanság megőrzése, amelyet csak a beteg részletes tájékoztatás után adott írásos beleegyezése esetén mellőzhet a szerző. Azonosításra alkalmas információ nem közölhető a közlemény szövegében, az ábrákon vagy a családfában, hacsak az nem elengedhetetlenül szükséges a tudományos inter-pretációhoz, és a beteg írásos beleegyezést adott a közléséhez. A tájékozott beleegyezés elnyerésének feltétele a benyújtani kívánt kézirat láttamoztatása a beteggel. A közleményben a beteg beleegyezésének tényét fel kell tüntetni.

A betegre vonatkozó adatokat semmilyen körülmények között nem szabad megváltoztatni az azonosíthatatlanság megőrzésének érdekében. A teljes azonosíthatatlanságot nehéz megvalósítani, ezért a legcsekélyebb kétség esetén is kérni kell a beleegyezést.

Tudományos információ idő előtti felszabadítása

Egy közlésre elfogadott, de még meg nem jelent közlemény tartalmát, illetve annak részleteit csak a folyóiratszám hivatalos megjelenési napján hozhatja először nyilvánosságra akár a szerző, akár a szerkesztőség vagy a szakértő.

Kivételt képez, ha a közleményben vagy levélben a szerzők  jelentős terápiás előrelépésről vagy súlyos egészségkárosító hatásról számolnak be, de ebben az esetben is előzetesen a szerkesztő beleegyezését kell kérni.

A közlemény tulajdonjoga (copyright) a megjelenésig a szerző(k)é, amely a megjelenéssel automatikusan a szerkesztőségre száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nem nyilatkozik.
 

Titkosság

A szakértői bírálat titkossága

A kézirat elbírálása titkosan történik:

A kézirat titkossága

Technikai követelmények

A kézirat elkészítése

A kéziratot A4-es formátumú írógéppapíron kell benyújtani, annak csak egyik oldalát, kettes sortávolságot használva. Egy oldal 30 sort, egy sor 60 leütést tartalmazhat. A kézirat valamennyi eleme (a címoldal, a magyar és az angol összefoglalók és kulcsszavak, a szöveg, a köszönetnyilvánítás, az irodalomjegyzék, a táblázatok, az ábramagyarázatok) külön lapon kezdődjön, a fenti sorrendet követve, az oldalszámozást a címoldallal kezdve.

Címoldal

A címoldal tartalmazza:

Összefoglalók és kulcsszavak

A magyar és az angol nyelvű összefoglalók terjedelme 1-1 szabvány gépelt oldal lehet (30 sor, soronként 60 leütés),  a cikk címét angolul is meg kell adni. Eredeti közlemények esetében az összefoglaló kövesse a szöveg tagolását (Bevezetés, Betegek és módszerek, Eredmények, Következtetés). Az összefoglaló a cikk rövid, tényszerű tartalmi kivonata legyen, nem elégséges a kézirat témájának körülírása.

Kulcsszóként 3-10 szó(kapcsolat) adható meg, amelyek  legyenek önállóan értelmezhetők.

Szöveg

Eredeti közlés esetében az általánosan elfogadott tagolás irányadó az egyes fejezetek megjelölésével (Bevezetés, Betegek és módszerek, Eredmények, Megbeszélés, esetleg Következtetés). Esettanulmányban ettől el lehet térni. Öszszefoglaló közleményben értelemszerű alcímezés javasolt, de kerülni kell az alcímek megszámozását.

Etika

Embereket érintő vizsgálatok, tanulmányok esetében az illetékes etikai bizottság jóváhagyása szükséges, amely megszerzésének tényét a Betegek és módszerek fejezetben fel kell tüntetni, és másolatát a kézirat benyújtásakor csatolni kell. A betegek neve vagy a név kezdőbetűi, valamint egyéb, azonosításra alkalmas adatok nem használhatók (az ábrákon sem maradhatnak ilyenek).

Állatkísérletek esetében is jelezni kell a Módszerben, hogy az alkalmazott eljárások megfeleltek az erre vonatkozó törvényeknek, szabályoknak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás illeti meg azokat,

Irodalmi hivatkozások

A pontos hivatkozási formákat az egységes követelményrendszer tartalmazza, és a sémák követik az Index Medicus gyakorlatát. A folyóiratok nevének rövidítése is az Index Medicus alapján történjen (http://www.nlm.nih.gov/), ennek hiányában teljes nevet kérünk. Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben egytől emelkedő sorrendben, vagyis a megemlítés sorrendjében kell számozni. Az ábrákhoz, táblázatokhoz tartozó hivatkozást a szövegben idézettek közé kell illeszteni.

A felsorolt referenciák csak már megjelent vagy közlésre elfogadott cikkek lehetnek. Nem fogadható el számozott referátumként a "X. Y. személyes közlése, dátum", a "nem közölt adat vagy megfigyelés", illetve a készülő vagy benyújtott kézirat, továbbá az absztrakt. Ezek a szöveg megfelelő részében zárójelben megemlíthetők.

Ha hat vagy annál kevesebb szerző van, valamennyi szerző nevét ki kell írni, egyébként az első hat szerző nevét kell megadni, majd "et al" szerepeljen.

Az alábbiakban néhány típusos hivatkozás szerkezetét ismertetjük a JAMA hivatkozott anyagában található példák alapján. Minden idézési formánál fontos az adatok meghatározott sorrendje és az írásjelek, valamint a szóköz helyes használata, ahogyan a példák mutaják.

I. Folyóiratban megjelent közlemények

1. Általános forma
You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, and vomiting. Ann Intern Med 1996;124:311-4.

2. Szervezet mint szerző
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety performance guidelines. Med J Aust 1996;164:282-4.

3. Ha nincs szerző megadva
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

4. Nem angol nyelvű közlést az eredeti nyelven kell idézni.

5. Valamely évfolyam vagy valamely lapszám tartalmazhat különszámot vagy tagolódhat több részre:
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102(Suppl 1):275-82.
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

6. Lehetséges, hogy a folyóiratnak nincsen kötet- vagy sorszáma, ez nagyon ritka, időszaki kiadványra utal.

7. A kötet- vagy oldalszám igen ritkán kis római számmal (például iv-xii.) lehet megadva.

8. Jelentősége esetén egyes esetekben a cikk címe után szögletes zárójelben megjelenhet annak típusa (editorial, abstract) vagy a későbbi hibaigazítás helye (erratum).
Hamlin JA, KAhn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [published erratum appears in West J Med 1995;162:278]. West J Med 1995;162:28-31.

9. Közlésre elfogadott, még meg nem jelent cikk esetén a folyóirat neve után tegyen pontot, majd írja hozzá: In press, évszám.
 

II. Könyvek és más monográfiák

1. Általános forma
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974. p. 406-10.

2. Szerkesztő mint szerző
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

3. Könyvfejezet
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh HJ, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

4. Nyomtatásban megjelent kongresszusi anyag
Vivian VL. Child abuse and neglect: a medical community response. First AMA National Conference on Child Abuse and Neglect; 1984 Mar 30-31; Chicago. Chicago: American Medical Association; 1985.

5. Kandidátusi vagy doktori értekezés
Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease (dissertation). Pittsburgh (PA): Univ. of Pittsburgh; 1988.

6. Klasszikus irodalmi mű
The Winter's Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William Shakespeare. London: Rex; 1973.

7. Számítógépes fájl
Renal system (computer program). MS-DOS version. Edwardsville (KS): MediSim; 1988.

Illusztrációk

A kézirat benyújtásakor jó minőségű rajzolt ábrát, fekete-fehér, illetve színes papírképet kérünk, az illusztráció elektronikus változatának (JPEG, TIF, EPS, BMP) csatolása mellett. Az ábrákat külön borítékban kérjük elhelyezni, hátlapjukon az ábra sorszáma és a felső szél nyíllal jelölése szerepeljen. Az ábrákon és fényképeken a jelöléseket, nyilazásokat vagy az eredeti képen a végleges formában kell elkészíteni, vagy a képre ragasztott, transzparens papírra kézzel, de egyértelműen kell megrajzolni. Színes képek közlésére lehetőség van, ha feltétlenül indokolt.

Ábramagyarázatok

Az ábrák címét, azok leírását, mikrofotóknál a nagyítás mértékét, szövettani ábráknál a festési eljárást külön-külön lapon kell megadni. Jelölések esetén azok magyarázatát is tartalmaznia kell az ábraaláírásnak, nem elégséges a szövegben vagy rövidítésjegyzékben történt feltüntetésük.

Táblázatok

A táblázatokat rövid címmel kell ellátni, számozásuk abban a sorrendben történjen, ahogy a szövegben megjelennek. Magyarázó szövegre is lehetőség van.
 

Mértékegységek

A hosszt, a magasságot, a súlyt (tömeget) és a térfogatot  metrikus egységben, a hőmérsékletet °C-ban, a vérnyomást Hgmm-ben, a laboratóriumi vizsgálatok eredményét az SI-rendszer egységeiben kell megadni. (Szükség esetén a régi konvencionális egység is használható zárójelben.)

Gyógyszerek

A nemzetközi név használata kötelező (zárójelben megadható első alkalommal a gyári név is). A közlemény címében csak a nemzetközi név használható.

Rövidítések

A címben és az összefoglalókban rövidítések használata nem megengedett.

A szövegben is minél kevesebb és csak nemzetközileg elfogadott rövidítés használható. Első alkalommal a teljes alak mögött zárójelben kell a rövidítést megadni. Ha sok a rövidítés, rövidítéstáblázat készítése szükséges.

Statisztika

A statisztikai módszereket olyan részletesen kell leírni, hogy a hozzáértő olvasó a vizsgálat tervezését és kivitelezését meg tudja ítélni, továbbá az eredményeket az eredeti adatok alapján ellenőrizni tudja:

Az eredmények bemutatásához csak annyi táblázatot és ábrát szabad használni, amennyi a mondanivaló kifejtéséhez és az állítás igazolásához szükséges. A táblázatokat és az ábrákat alternatívaként kell alkalmazni, az adatok bemutatása ne történjen mindkét formában. Csak megfelelő helyen és módon szabad a statisztikában használatos technikai kifejezéseket alkalmazni. Szükség esetén definiálni kell a statisztikai kifejezéseket, rövidítéseket, szimbólumokat.

A kézirat benyújtása

Három teljes példányt kérünk ábrákkal, táblázatokkal. Színes anyag esetében lehetőleg diát és - egy példányban - papírképet is kérünk.

A benyújtott anyagról a levelező szerzőnél teljes másolatnak kell maradnia.

A kézirat módosításai után a végleges változatot elektronikus formában is kérjük.

A benyújtáskor kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben valamennyi szerző aláírásával megerősítve nyilatkozik a következőkről:

Írásbeli engedélyek szükségesek, ha:

Levelezési rovat

Reflexió

A folyóiratban megjelent közleményekre küldött reflexiókat két hónapon belül fogadjuk el. A levél beérkezéséről és sorsáról értesítést nem küldünk. A reflexiót szerkesztett, esetleg rövidített formában, szükség esetén az eredeti szerző válaszával együtt jelentetjük meg.

Tudományos levél

A "Levelek a szerkesztőhöz" címen beérkezett tudományos munkákat is az egységes követelményrendszernek megfelelően kell benyújtani. Terjedelmük nem haladhatja meg a két gépelt oldalt (ehhez referenciák, egy-egy ábra vagy táblázat is mellékelhető), a szöveg rövidítéseket nem tartalmazhat. A levél benyújtásával a szerző átruházza a kiadói jogot a szerkesztőségre. A levél tartalmával megegyező anyagot máshová benyújtani, illetve máshol megjelentetni nem szabad. A levél kézhezvételét nyugtázzuk, elbírálása - más tudományos közleményekéhez hasonlóan - szakértő bevonásával történik.