Tisztelt Kollégák, Kedves Olvasók! 
dr. Horváth Csaba
 
 
 

dr. Horváth Csaba, főszerkesztő

Ca és Csont 2001;4 (1): 4-5.


A kalcium- és csontanyagcserével foglalkozó hazai medicina története sajátos tükre a magyar kultúrtörténet egyik gyakori jellegzetességének. E területet a nemzetközi orvosi irodalommal egy időben, sőt több tekintetben azt megelőzve kezdte feltárni egy magyar orvostudós, akinek munkássága és eredményei később elhalványultak hazai utódai előtt, hogy azután közel fél évszázad múlva akadjon követője saját országában. Polgár Ferenc alapvető felismerései kora metodikai lehetőségeihez igazodva főleg radiológiai megfigyelésekből eredtek. Évtizedekkel később az éppen információrobbanást átélő, de nagy hazai hagyományokból is táplálkozó klinikai endokrinológia adott újabb lehetőséget a modern anyagcsere-oszteológia kifejlesztésére a honi orvoslásban, megint csak egy időben a nemzetközi fejlődés ütemével. A pillanat jelentőségét az akkori Budapesti Orvosegyetem I. Belklinikájának fiatal tanársegéde, a ma 75 éves Holló István ismerte fel, akinek kezdetben talán magányos, majd egyre több társsal körülvett munkásságából a magyar orvostudomány egyik legdinamikusabban pezsgő, tudományos eredményekben és ezek gyakorlati hasznosulásában egyaránt gazdag szubdiszciplínája fejlődött ki. Sokan és sokat tanulunk Tőle mind a mai napig: tényszerű ismereteket, természettudományos gondolkodást, a szakmai megújulás kortalan képességét és azt a hitet, hogy ilyen kis országban is születhetnek nemzetközileg értékes tudományos eredmények. Olykor ezeknél is fontosabbnak bizonyulnak azok az igazodási pontok, amelyeket - akaratlanul is - elénk állít szorgalmával és fegyelmezett életvitelével.

Holló professzor nem híve emberek tömjénezésének, önmaga esetében talán zavarba is hozható ezzel. A Ca és Csont szerkesztője így némi kockázatot vállal, midőn mindnyájunk mesterének ünneplésére hívja az Olvasót. Lapunk azonban már létrejöttével is azt a szakmai fejlődést testesítette meg, amely a kalcium- és csontanyagcsere medicinájában elsősorban professzorunk munkásságából bontakozott ki. Köszönettel tartozunk folyamatos támogatásáért, amelynek a legjobb nemzetközi színvonalat elérő Tematikus Tallózó csupán az egyik, bár kétségtelenül a leglátványosabb megnyilvánulása. Az ünnepelthez méltó köszöntésnek helyes tehát a szakmához visszakanyarodni. Így esett a választásunk arra az előadásra, amelyet Holló professzor a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság által alapított Polgár Ferenc-emlékérem első kitüntetettjeként tartott. Köszönjük, hogy felkérésünket elfogadva, kisebb kiegészítésekkel lapunk rendelkezésére bocsátotta előadásának szövegét, amelyben a nagy oszteológus előd mellett egy másik meghatározó szakmai műhely, a Korányi-iskola némely alapvonása is megcsillan. Születésnapján azzal a kívánsággal köszöntjük Holló professzort, hogy az ünnep elmúltával még sok hétköznapot dolgozzon körünkben, magunk és betegeink javára!

Az ünnepelt szellemiségéhez bízvást közel áll a tudományos igényességnek az a formája is, amely az orvosi tapasztalás különféle szintjein levont következtetéseket az objektív tudományos módszerekkel megszűrt állításokkal kívánja helyettesíteni. Az "Evidence-Based Medicine" (EBM) néven elhíresült szakmai nézetrendszer többször szerepelt már lapunk hasábjain, de aligha elégszer, mivel annyira intenzíven átszövi mai szakmai életünket. Ezúttal nem egy konkrét gyógyszerkészítmény gyakorlati vizsgálata kapcsán ejtünk róla szót, hanem a teória nagy ívű és részletes áttekintésével szeretnénk elősegíteni a tisztánlátást. Minthogy a bizonyítékok - részben félreértelmezéseken is alapuló - misztifikációját ugyancsak észleljük időnként, örömmel adunk helyet a részletes összefoglaló mellett az EBM kapcsán felvethető kétségeket és korlátokat csokorba szedő kommentárnak is. Lapunknak megtiszteltetés, hogy ez utóbbi feladatra a legnagyobb tapasztalattal bíró hazai szakértő vállalkozott.

A Ca és Csont negyedik évfolyamába lépett, s ennyi idő már elegendő néhány hagyomány kiépítésére. Az eredeti közlemények mellett, amelyek sorában örömmel üdvözlünk újra állatkísérletes munkát is, ismét közzétesszük a magyar orvosi irodalomnak a kalcium- és csontanyagcserével foglalkozó bibliográfiáját. Összeállításáért Tóth Edit kollégánkat illeti köszönet. Örömmel látjuk a lista bővülését, köszönjük a múlt évről elmaradt közlések pótlólagos beküldését, és továbbra is kérjük az Olvasó segítségét: ne engedje, hogy a szerkesztőség figyelmét esetleg elkerülő közlemények kimaradjanak, hanem jelezze a hiányosságokat. Ugyancsak hagyomány lapunk biometriai sorozata, amely kisebb szünet után újraindult, változatlanul azzal a céllal, hogy mind a közlések olvasásában, mind saját eredményeik publikálásában segítségére legyen oszteológus kollégáinknak.

Végül, a negyedik évfolyam kezdetén a szerkesztőköszönetet mond mindazoknak, akik lapunk eddigi életét segítették: mindenekelőtt szerzőinknek, továbbá a szerkesztőbizottság aktív tagjainak, a szerkesztőség munkatársainak, s nem utolsósorban szponzorainknak. A hazai medicina számos vezető szakemberének, akik lektorként segítették a lap színvonalának biztosítását, önzetlen fáradozásukért az alábbiakban külön mondunk köszönetet.

dr. Horváth Csaba
főszerkesztő